Algemene Voorwaarden

DOWNLOAD DE PDF


Artikel 1: Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende deelname aan zowel éénals tweedaagse cursussen en aan de éénjarige opleiding. Artikel 7, 8 en 9 zijn specifiek van toepassing op de éénjarige Opleiding Orthomoleculaire Voedingsleer en Therapie.

Artikel 2: Aanmelding en inschrijving

 • De cursist/student wordt voor een activiteit ingeschreven na ontvangst van het ingevulde (digitale) inschrijfformulier.
 • Toelating tot een cursus of opleiding geschiedt in volgorde van binnenkomst van de (digitale) inschrijfformulieren.
 • Elke cursist/student ontvangt na inschrijving een bevestiging van de inschrijving.
 • Elke inschrijving is strikt persoonlijk.

Artikel 3: Kosten

 • De factuur dient binnen de gestelde betalingstermijn te zijn voldaan om een cursus/opleidingsplaats te kunnen garanderen.
 • Alle door Stichting Orthomoleculaire Educatie te maken kosten voor inning van achterstallige gelden zijn zonder uitzondering voor rekening van de cursist/student.

Artikel 4: Annuleren en verzuim

 • Annuleren van deelname aan een cursus of de opleiding kan uitsluitend schriftelijk geschieden.
 • Bij annulering van deelname aan de opleiding voor 1 september van het jaar waarin de opleiding start, wordt 10% van de totale opleidingskosten in rekening gebracht voor annulering- en administratiekosten.
 • Bij annulering van deelname aan de opleiding na 1 september vindt restitutie van de gelden in principe niet plaats, behoudens in gevallen van aantoonbare overmacht (dit ter beoordeling van Stichting Orthomoleculaire Educatie). In dergelijke gevallen kan gehele of gedeeltelijke restitutie worden toegekend. Dergelijke zaken kunnen uitsluitend per aangetekende brief geschieden.
 • Bij annulering van deelname aan een cursus tot 10 dagen voor de startdatum van de cursus wordt 10% van de totale cursuskosten in rekening gebracht voor annulering- en administratiekosten.
 • Bij annulering van deelname aan een cursus na 10 dagen voor de startdatum cursus vindt restitutie van de gelden in principe niet plaats, behoudens in gevallen van aantoonbare overmacht (dit ter beoordeling van Stichting Orthomoleculaire Educatie). In dergelijke gevallen kan gehele of gedeeltelijke restitutie worden toegekend. Dergelijke zaken kunnen uitsluitend per aangetekende brief geschieden.
 • Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursus/opleidingsgeld.
 • Langdurige ziekte geeft geen recht op restitutie of ontbinding van de overeenkomst, behoudens in uitzonderingsgevallen (dit ter beoordeling van Stichting Orthomoleculaire Educatie).
 • Stichting Orthomoleculaire Educatie streeft ernaar om de cursus of opleiding te laten verlopen op de vooraf aangegeven wijze. Het is echter mogelijk dat, indien er sprake is van een overmachtsituatie zoals bij ziekte van een docent, er wijzigingen in het programma worden aangebracht.
 • Bij het beëindigen van de opleiding door de student zelf vindt restitutie van de gelden in principe niet plaats, behoudens in gevallen van aantoonbare overmacht (dit ter beoordeling van Stichting Orthomoleculaire Educatie). 

Artikel 5: Inhalen

 • Het inhalen van een lesdag(deel) is niet mogelijk gedurende de éénjarige opleiding.
 • Bij verzuim van een deel van een tweedaagse cursus kan dat deel alleen worden ingehaald indien 1 week voor aanvang van een volgende cursus nog een deelnameplaats beschikbaar is; dit ter beoordeling aan Stichting Orthomoleculaire Educatie.

Artikel 6: Lesmateriaal

 • Het lesmateriaal wordt voor of tijdens de lessen verstrekt en mag worden behouden.
 • Het verkopen, het geheel of gedeeltelijk overnemen en/of het ter inzage aan derden verstrekken van lesmaterialen is niet toegestaan.
 • Het auteurs- en publicatierecht liggen bij Stichting Orthomoleculaire Educatie.

Artikel 7: Certificaat/diploma

 • Studenten van de opleiding kunnen, na inschrijving, deelnemen aan het examen. Er zijn in totaal 3 mogelijkheden binnen het aangegeven studietermijn (zie punt 5 onder Art. 8) om het examen van een specifiek studiejaar met goed gevolg (>5,5) te behalen. Dit in verband met de actualiteit van het studiemateriaal. Het examen wordt driemaal per jaar afgenomen.
 • Het examen aansluitend aan de opleiding is bij het opleidingsgeld inbegrepen, de kosten voor deelname aan een volgend examen bedragen € 75,-.
 • Studenten van de opleiding die ten minste 15 dagen (van de 18 dagen) hebben bijgewoond mogen deelnemen aan het examen.
 • Studenten van de opleiding die ten minste 13 of 14 dagen (van de 18 dagen) hebben bijgewoond kunnen alleen deelnemen aan het examen indien zij voor 1 of 2 dagen een aanvullende opdracht (8 studie-uren) hebben ingeleverd.
 • Voor studenten van de opleiding die meer dan 5 dagen niet aanwezig zijn geweest bestaat geen mogelijkheid om deel te nemen aan het examen.
 • Studenten die het examen met goed gevolg hebben afgelegd en van wie tevens de paper met een voldoende of hoger is beoordeeld, ontvangen een diploma.

Artikel 8: Tijdsduur studieovereenkomst

 • De studieovereenkomst gaat in vanaf de dag dat de definitieve bevestiging door Stichting Orthomoleculaire Educatie aan de student(e) is verstuurd.
 • De studieovereenkomst en de daaruit voorvloeiende wederzijdse rechten en verplichtingen eindigen op het moment dat de opleiding is voltooid.
 • Voor studenten die hebben deelgenomen aan het studiejaar 2017-2018 bestaat de mogelijkheid de opleiding af te ronden tot 16 november 2018. Uiterlijk op deze datum moet aan alle voorwaarden van de opleiding zijn voldaan.
 • Voor studenten die hebben deelgenomen aan het studiejaar 2018-2019 bestaat de mogelijkheid de opleiding af te ronden tot 13 november 2019. Uiterlijk op deze datum moet aan alle voorwaarden van de opleiding zijn voldaan.
 • Voor studenten die hebben deelgenomen aan het studiejaar 2019-2020 bestaat de mogelijkheid de opleiding af te ronden tot 6 november 2020. Uiterlijk op deze datum moet aan alle voorwaarden van de opleiding zijn voldaan.
 • Voor studenten die hebben deelgenomen aan het studiejaar 2020-2021 bestaat de mogelijkheid de opleiding af te ronden tot 12 november 2021. Uiterlijk op deze datum moet aan alle voorwaarden van de opleiding zijn voldaan.
 • Voor studenten die hebben deelgenomen aan het studiejaar 2021-2022 bestaat de mogelijkheid de opleiding af te ronden tot 11 november 2022. Uiterlijk op deze datum moet aan alle voorwaarden van de opleiding zijn voldaan.
 • Voor studenten die deelnemen aan de opleiding 2022-2023 bestaat de mogelijkheid de opleiding af te ronden tot 17 november 2023. Uiterlijk op deze datum moet aan alle voorwaarden van de opleiding zijn voldaan.
 • Eventuele geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze studiebepalingen van toepassing zijn, of met de betreffende studiebepalingen en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslist door de volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijk Rechter.

Artikel 9: Afronding opleiding/cursus

 • Nadat u uw cursus/opleiding heeft beëindigd bij Stichting Orthomoleculaire Educatie is het nog 4 jaar na de examendatum mogelijk om informatie over uw cursus/opleidingsjaar op te vragen.
 • Na deze 4 jaar kunnen we uw aanvraag niet meer in behandeling nemen.

Stichting Orthomoleculaire Educatie, 2022